Fotogrametri Mühendisliği ve Haritalama Hizmetleri

Modern teknolojinin gerçek anlamda ölçme sektörüne uyarlanması sonucu, sektörde henüz oturmamış alanlarda, geçmişten gelen deneyimler ve bünyemizdeki branş uzmanları ile sizlere idari açıdan çözümler; teknik olarak da güvenilir ve doğru bilgi sunuyoruz. Fotogrametri uzun yıllardan beri kullanılan bir teknik olmasına karşın, insansız hava araçları ile yapılan fotogrametrik çalışmalar çok önemli bir aşamaya gelmiştir. Uçak ve metrik kamera gerektiren uçuşlar artık drone fotogrametrisi ve metrik olmayan kameralar ile artık rahatlıkla yapılabilmektedir. Kordil birçok projesinde drone fotogrametrisini uygulamakta ve ölçme anlamında zengin çözümler sunmaktadır. Hem eskiyi hem de yeniyi çok iyi biliyoruz.

Fotogrametrik harita ve ortofoto üretimi kapsamında, Muğla, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Rize, Ordu, Edirne, Samsun, Isparta, Eskişehir gibi birçok şehrimizde irili ufaklı fotogrametrik projeler yaptık. Personellerimizden bazıları, zamanının en büyük projelerinden biri olan İstanbul, İzmir Büyükşehir Mücavir Alanlarının ve İstanbul Su Havzalarının Fotogrametrik Haritalanması (EMİ Harita, 1995-1998) projelerinin her aşamasında görev almıştır. Proje kapsamında İstanbul ve İzmir şehirlerinin dijital yöntemlerle fotogrametrik haritaları üretilmiş ve güncellenmiştir. Bu projelerde, İstanbul için toplam 1400 km2 bir alanın, İzmir için ise 380 km2 alanın, 1/1000 ölçekli fotogrametrik haritaları toplam takriben 10000 pafta olarak ve aynı alanların 1/1000 den başlayarak 1/25000 ölçeklerine kadar değişik ebatlarda ortotofotoları üretilmiştir. Bu projeden elde edilen haritalar günümüzün İstanbul Kent Bilgi Sisteminin temel altyapısını oluşturmaktadır.

Fotogrametri Hizmetlerimiz

Yüksek teknoloji, yüksek veri işleme kapasitesi ve hızlı resim çekebilme kapasitelerinin zaruri olduğunun farkında olarak, Kordil fotogrametri mühendisliğini laboratuvar ortamlarına kadar taşımış bulunmaktadır. Birkaç mm boytulu nesnelerden binlerce hektar buyüklüğünde arazilerin ölçümüne kadar her alanında fotogrametriyi uygulamaktadır.

 • İHA (drone) fotogrametrisi
 • Rüzgar türbini, bina, uçurum, tarihi eser ve benzeri yapıları modelleme
 • Güzergah haritalama
 • Deformasyon analizleri
 • Nokta bulutu üretme ve 3B görüntülü modelleme
 • Fotogrametrik kıymetlendirme ve haritalama
 • Uçuş planlama, hava fotoğrafı çekimi ve havai nirengi
 • Halihazır harita, ortofoto, plankote ve sayısal arazi modeli yapımı / üretimi
 • Şehir cadde, sokak ve bina modelleme ve mevcut durum kaydı
 • Nesne modelleme ve as-buit (nesnelerin 3B modellerinin oluşturulması)
 • Mikro fotogrametri (mikroskobik obje ve canlıların modellerinin oluşturulması)

Yersel Fotogrametri / Yakın Mesafe Fotogrametrisi

Tarihi eserlerin koruma altına alınmasına yönelik yakın mesafe ve bire bir kopyasının yapılabilecek doğrulukta fotogrametrik modeller oluşturmaktadır. Benzer şekilde eski eser cadde ve sokaların da kayıt altına alınması, kültür miraslarının korunmasına yönelik tarihi alanların da drone, yersel ve jeodezik ölçümlerle entegre çalışmalar yapmaktadır.

İHA / Dron Fotogrametrisi

Kordil sahibi ve distribütörü olduğu İHA sistemlerini kullanarak çok yüksek doğrulukla fotogrametrik haritalar üretmektedir. Bu haritalardan bazıları uluslararası devasa projelerde altlık olarak da kullanılmaktadır. Mesela Rusya'dan gelen Türk Akımı Projesi kapsamında, Kırklareli, Kıyıköy girişindeki tüm alanın fotogrametrik haritası ve ortofotosunu muhtelif defalarca yapmıştır. Nihai hesaplamalar bu verilere dayanarak yapılmıştır.

Havai Nirengi

Kordil fotogrametrik uçuşlarda kullanılmak üzere havai nirengi tesis edip bu nirengileri kullanarak resimlerin yöneltme parametrelerini hesaplamaktadır. Bu sayede resimler fotogrametrik harita veya nokta üretimine hazır hale getirilmektedir.

Hava Fotogrametrisi

Büyük alanların fotogrametrik haritalarının yapımına yönelik fotogrametrik uçuşlar organize ederek kamu kurum ve kuruluşlarına bu haritaları onaylatmaktadır.

Fotoplan

Düz alanların veya stereo görüntüsü olmayan tekil fotoğraflar iki boyutlu afin dönüşümüne tabi tutularak belirli bir koordinat sistemine oturtulma suretiyle, haritalara benzer koordinatlı resimler elde etmekteyiz. Kordil, zaman zaman eski veya tarihi resimler kullanılarak mülkiyet ihlali yaşanan dava dosyalarına da altlık teşkil edecek, eski hava fotoğraflarından fotoplan çalışmaları yapmaktadır. Yüksek doğruluk gerektirmesi durumunda da benzer çalışmayı stereoplotter veya resim işleme teknikleri kullanılarak, tam uyumlu harita şeklinde de sunulabilmektedir.

Benzer şekilde uydu fotoğraflarının rektifikasyonu ve koordinatlandırılması için fotoğraf üzerinde bulunan objeler koordinatlandırılıp gerçeğine çok yakın fotoplan haritalar yapmaktadır. Bu tip haritaların tarım alanlarında bulunan ağaç gölgelerinin tespiti ve genel planlama amaçlı yaygın kullanım alanı vardır.

Ortofoto

Stereo fotoğraflar kullanılarak yapılan sayısal arazi modeli ile bu fotoğraflar işleme tabi tutularak gerçek koordinatlara sahip, fotoğraf perspektif hatlarının giderilmiş olduğu ortofoto haritalar yapmaktayız. Bu haritalar herhangi bir sayısallaştırma tabi tutulmaksızın, vektörel bilgi içermeden gerçek düzlem projeksiyona indirgenerek kullanılırlar. Çoğu kere bu haritalar vektörel haritaların da altına konulması suretiyle, haritaların okunmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırdığı için birçok kurum tarafından talep edilmekte ve kullanılmaktadır. Ortofoto haritalar ise fotogrametrik haritaları zaman zaman vazgeçilmez yapan yegane raster verisi sunum şeklidir.

Sayısal Arazi Modeli / 3B Modelleme

Yüksek çözünürlüklü kamera kullanarak sayısal arazi modeli çıkarmaktayız. Bu arazi modelleri, birçok projeye altlık teşkil edebilecek kalitede ve doğruluktadır. Yakın mesafe veya yersel fotogrametri teknikleri kullanarak, herhangi bir objenin 1-1 modelini oluşturmaktayız.

İHA / Dron Fotogrametrisi

Nirengi Tesisi

Fotogrametri Noktalar