Sediment ve Sondaj

Jeolojik araştırmalarda jeolojik yapının ve özelliklerinin belirlenmesi, çeşitli deney ve testlerin yapılması amacıyla projenin büyüklüğüne göre sondaj çalışması veya sediment örnekleme çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalar kara, deniz farketmeksizin proje alanını kapsayacak sayıda ve şekilde planlanarak, Kordil Mühendislik ekibi veya partner firmalar ile gerçekleştirilir.

Liman, iskele, derin deniz deşarjı, balıkçı barınakları gibi mühendislik yapılarının planlama aşamasında inşaat uygulaması sırasında yapılacak olan kazı yöntemi, alınması gerekli önlemler ve iksa tedbirleri, derin temel sistemi olması halinde kazık cinsi, çapı, boyu ve servis yükü, gereksinim olması halinde jet grout boyları, deniz içinde yapılacak dolgu alanlarında dolgunun imalatının belirlenmesi amacıyla etüt ve raporların oluşturulması hizmetlerini vermekteyiz.

Sediment Örnekleme

Jeolojik araştırmalarda gerekli deney ve testlerin yapılması amacıyla deniz tabanından numune alınmasında kullanılan bir diğer yöntem sediman örnekleyicilerdir. Sediment örnekleyici kepçe, ucundaki kovanın kollarına tutturulmuş bir düzenek ile aşağı indirilir. Kovanın ucu tabana değdiğinde düzeneğin kolları kapanarak sediman örneğini alır.

Numuneler çalışmanın amacına göre inceleme alanını kapsayacak şekilde farklı yerlerden alınır. Bu numuneler ile deniz tabanını temsil eden bir sediman dağılım haritası oluşturuyoruz. Alınan numunelerin cinsine göre laboratuvar ortamında yapılan deneylerden elde edilen veriler ile mühendislik hesaplamaları yapmaktayız. Tüm sonuçları zemin özelliklerini ortaya koyan bir rapor haline getirmekteyiz.

Kıyı ve Deniz Sondaj Çalışmaları

Karada kamyon üzerine monte, denizde duba üzerine monte edilmiş sondaj makinesi ve ekipmanları ile karada ve denizde sondaj yapabilme kapasitesine sahibiz. Sondaj çalışmaları sırasında SPT, CPT ve presiyometre deneyleri gibi yerinde arazi deneyleri yapmakta ve taban altından numuneler almaktayız. Deney ve numune alım işlemi çalışmanın amacına göre farklı birkaç seviyede tekrarlanır. Numunelerin cinsine göre laboratuvar ortamında yapılan deneylerden elde edilen veriler ile mühendislik hesaplamaları yapmaktayız. Tüm sonuçları zemin özelliklerini ortaya koyan teknik bir rapor halinde sunmaktayız

Deniz Tabanı Jeomorfolojisi

Mevcut taban topografyasının özelliklerinin ortaya çıkarılması, oluşum ve değişiminin belirlenmesi amacıyla deniz sondajları ve sediment örnekleme çalışmaları yapmaktayız.

Kıyı ve Kıyı Ötesi Yapılar için Jeoteknik Etütler

Liman, iskele, derin deniz deşarjı, balıkçı barınakları gibi mühendislik yapılarının planlama aşamasında zemin profilinin tanımlanması, zeminin taşıma gücü, oturma tahkiki, yataklanma katsayısı, yeraltısu durumu, kazı şev stabilitesi, kazılabilirlik, drenaj tedbirleri ve sıvılaşma durumu gibi jeoteknik risklerin bertaraf edilebilmesi. Ayrıca mevcut yapıların statik değerlerinin olması gereken zemin parametreleri ile karşılaştırılması.

Kazı ve Dolgu Yöntemlerinin Belirlenmesi

Deniz içinde yapılacak olan kazı veya dolgu alanlarında kazı yönteminin ve dolgu imalatının belirlenmesi, alınması gerekli önlemler ve iksa tedbirlerinin tespitine yönelik etütler.

Kazık Tipi ve Boyları İçin Zemin Araştırması

Denize çakılacak olan kazık veya palplanş boylarının tespiti amacıyla kazık cinsi, çapı, boyu ve servis yükünün belirlenmesi.

Gereksinim olması halinde jet grout uygulamasının planlanması amacıyla yapılan etütler.